Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczne Przedszkole "Warmińska Bajka"

Statut prawny

Niepubliczne Przedszkole "Warmińska Bajka"
w Lamkowie

 

zwana dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną
Organem prowadzącym jest:

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich   "WROTA"

Organem finansującym przedszkole jest: 

 Burmistrz Miasta Barczewo


Organem zarządzającym przedszkolem jest:

 
Dyrektor


Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje :

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty

Statut przedszkola