Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczne Przedszkole "Warmińska Bajka"

Sposoby załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera  instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych(Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r. ze zmianami) i Statut Przedszkola

  

Sposób załatwiania sprawy :

Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora przedszkola.

Przyjmowania interesantów po telefonicznym umówieniu się.
       
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

- Interesantów przyjmuje dyrektor przedszkola

- Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji

 dotyczących sposobu załatwiania spraw.

- Korespondencję można dostarczyć osobiście,

 drogą pocztową, drogą elektroniczną.

- Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

- Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego

 przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

- Sprawy nie wymagające odpowiedzi

 w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.

- Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.