Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczne Przedszkole "Warmińska Bajka"

Rejestr, ewidencja

PODSTAWA PRAWNA: 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad

   wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

   sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji

   dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności

   za wykonywanie tych czynności

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101) O ochronie danych osobowych

- Statut Przedszkola

- Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 
Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :

      Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

      Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

 
 W przedszkolu prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa: 
   
 •  Księgi inwentarzowe.
 •    
 •  Rejestr pracowników.
 •    
 •  Ewidencja akt osobowych pracowników.
 •    
 •  Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
 •    
 •  Ewidencja zastępstw.
 •    
 •   Rejestr zarządzeń, uchwał i decyzji dyrektora.
 •    
 •   Księga dzieci.
 •    
 •  Protokoły Rad Pedagogicznych.   
 •    
 •  Rejestr legitymacji  pracowniczych.
 •    
 •  Rejestr korespondencji.
 •    
 •  Ewidencja czasu pracy.
 •        
 •  Archiwum dokumentacji przedszkola.